TS. Vương Bảo Thy

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

TS. Vương Bảo Thy
 • TS. Vương Bảo Thy 
 • “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Cửu Long
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (Tiến sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 (Thạc sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Trưởng Khoa Khoa học Sức khoẻ
 • TS. Vương Bảo Thy 
 • “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Cửu Long
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (Tiến sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 (Thạc sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Trưởng Khoa Khoa học Sức khoẻ

Tháng Một, 2021

Tháng Mười Một, 2020