Thứ Sáu, 17/05/2024
An toàn thực phẩm Thực phẩm chiếu xạ

Thực phẩm chiếu xạ

Thông tin về thực phẩm chiếu xạ. Các biến đổi xảy ra đối với các loại thực phẩm được chiếu xạ. Các đối tượng thực phẩm thường được xử lý bằng phương thức chiếu xạ.