Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thị Như Ly
 • Bs. Nguyễn Thị Như Ly             
 • There is no beauty without cultivating”
 • Nơi làm việc hiện tại : Khoa Y Đại học Duy Tân
 • Quá trình đào tạo
  • Ngành bác sĩ Y học Dự phòng Trường Đại học Y Dược Huế Năm 2017 (Bác sĩ)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên – Bác sĩ
 • Bs. Nguyễn Thị Như Ly             
 • There is no beauty without cultivating”
 • Nơi làm việc hiện tại : Khoa Y Đại học Duy Tân
 • Quá trình đào tạo
  • Ngành bác sĩ Y học Dự phòng Trường Đại học Y Dược Huế Năm 2017 (Bác sĩ)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên – Bác sĩ

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: