Nguyễn Phương Dung

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Phương Dung
 • Nguyễn Phương Dung
 • “Everybody laughs in the same language”
 • Nơi học tập và làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Bác sĩ)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Nguyễn Phương Dung
 • “Everybody laughs in the same language”
 • Nơi học tập và làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Bác sĩ)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Chín, 2020

error: