Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Avatar
  • Trần Thị Hà
  • “Thứ chúng ta cần lúc này là trân trọng những gì mình đang có. Không phải làm việc chăm chỉ vô điều kiện, mà là yêu thích công việc mình đang làm.”
  • Nơi học hoặc Nơi làm việc hiện tại: Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Quá trình đào tạo

Ngành Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội (Đại học)

  • Công việc hiện tại: Sinh viên
  • Trần Thị Hà
  • “Thứ chúng ta cần lúc này là trân trọng những gì mình đang có. Không phải làm việc chăm chỉ vô điều kiện, mà là yêu thích công việc mình đang làm.”
  • Nơi học hoặc Nơi làm việc hiện tại: Trường Đại học Dược Hà Nội
  • Quá trình đào tạo

Ngành Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội (Đại học)

  • Công việc hiện tại: Sinh viên

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: