Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Ngô Nguyệt Ánh
 • Ngô Nguyệt Ánh 
 • “Smile, Breathe and Live”
 • Nơi làm việc: Nha Trang
 • Quá trình đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế – Luật năm 2013 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên kinh doanh
 • Ngô Nguyệt Ánh 
 • “Smile, Breathe and Live”
 • Nơi làm việc: Nha Trang
 • Quá trình đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế – Luật năm 2013 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên kinh doanh

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ