Thứ Năm, 29/02/2024
Trần Lê Kim Ngân

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Lê Kim Ngân
 • Trần Lê Kim Ngân
 • Eat well and travel often
 • Nơi học tập: Đại học Tôn Đức Thắng
 • Quá trình đào tạo:
  • Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng (Sinh viên năm 3)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên năm 3 Ngôn ngữ Anh
 • Trần Lê Kim Ngân
 • Eat well and travel often
 • Nơi học tập: Đại học Tôn Đức Thắng
 • Quá trình đào tạo:
  • Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng (Sinh viên năm 3)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên năm 3 Ngôn ngữ Anh

Tháng Tư, 2019

Tháng Ba, 2017

Tháng Hai, 2017