Thứ Sáu, 01/03/2024
Đinh Thị Nữ

Đinh Thị Nữ

Đinh Thị Nữ
  • Đinh Thị Nữ
  • “Không quan trọng bạn sống bao lâu mà quan trọng bạn đã sống như thế nào”
  • Nơi học tập và làm việc: Làm việc tự do
  • Quá trình đào tạo:
    • Công Nghệ Sau Thu Hoạch tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2015 (Cử nhân)
  • Công việc hiện tại: Làm việc tự do

Tháng Mười, 2016

Tháng Mười Một, 2015

Tháng Mười, 2015