Đinh Thị Nữ

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Đinh Thị Nữ
 • Đinh Thị Nữ
 • “Không quan trọng bạn sống bao lâu mà quan trọng bạn đã sống như thế nào”
 • Nơi học tập và làm việc: Làm việc tự do
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Sau Thu Hoạch tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Làm việc tự do
 • Đinh Thị Nữ
 • “Không quan trọng bạn sống bao lâu mà quan trọng bạn đã sống như thế nào”
 • Nơi học tập và làm việc: Làm việc tự do
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Sau Thu Hoạch tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Làm việc tự do

Tháng Mười, 2016

Tháng Mười Một, 2015

Tháng Mười, 2015

error: