Thứ Sáu, 01/03/2024
Trần Thị Hà

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Thị Hà
 • Trần Thị Hà (Hà Trần)
 • “Tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó”
 • Nơi học tập: Đại học Quốc tế – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Quốc tế –  ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Trần Thị Hà (Hà Trần)
 • “Tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó”
 • Nơi học tập: Đại học Quốc tế – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Quốc tế –  ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Ba, 2022

Tháng Hai, 2022

Tháng Năm, 2021