Thứ Bảy, 15/06/2024
Tâm Nguyễn

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Tâm Nguyễn
 • Tâm Nguyễn
 • “”
 • Nơi học tập và làm việc: Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh – TP. Bắc Ninh
 • Quá trình đào tạo:
  • Khoa học máy tính tại Đại học SP Hà Nội
 • Công việc hiện tại: Giảng viên
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • Tâm Nguyễn
 • “”
 • Nơi học tập và làm việc: Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh – TP. Bắc Ninh
 • Quá trình đào tạo:
  • Khoa học máy tính tại Đại học SP Hà Nội
 • Công việc hiện tại: Giảng viên
 • Giới thiệu về bản thân: 

Tháng Tám, 2016