TS.BS. Phạm Nguyên Quý

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

TS.BS. Phạm Nguyên Quý
 • TS.BS. Phạm Nguyên Quý
 • Có một phép thuật biến mọi ước mơ thành hiện thực, đó là KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI!
 • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Sinh lý và tế bào học
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh lý và Tế bào học tại Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm 2013 (Tiến sĩ)
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm 2009
  • Tiếng Nhật tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tokyo năm 2003
  • Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • TS.BS. Phạm Nguyên Quý
 • Có một phép thuật biến mọi ước mơ thành hiện thực, đó là KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI!
 • Nơi làm việc: Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Sinh lý và tế bào học
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh lý và Tế bào học tại Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm 2013 (Tiến sĩ)
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Nha Khoa Tokyo năm 2009
  • Tiếng Nhật tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tokyo năm 2003
  • Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Tháng Sáu, 2017

error: