Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Lê Ngọc Thiện
 • Lê Ngọc Thiện
 • Nói nhiều hơn một ngày cho phép
 • Nơi học tập và làm việc: Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • CN Thực Phẩm tại ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • Lê Ngọc Thiện
 • Nói nhiều hơn một ngày cho phép
 • Nơi học tập và làm việc: Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • CN Thực Phẩm tại ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: