Thứ Sáu, 30/09/2022

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 • Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 • Don’t give up
 • Nơi làm việc: Y học cộng đồng (yhoccongdong.com)
 • Quá trình đào tạo:
  • Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia, Tp. HCM (2011-2014)
 • Công việc hiện tại: Nhóm phát triển dự án Y Học Cùng Cộng Đồng và Thực phẩm cộng đồng
 • Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 • Don’t give up
 • Nơi làm việc: Y học cộng đồng (yhoccongdong.com)
 • Quá trình đào tạo:
  • Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia, Tp. HCM (2011-2014)
 • Công việc hiện tại: Nhóm phát triển dự án Y Học Cùng Cộng Đồng và Thực phẩm cộng đồng

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ