Huỳnh Trường Giang

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Huỳnh Trường Giang
 • Huỳnh Trường Giang
 • Mình vì mọi người, mọi người vì mình
 • Nơi làm việc: Y học cộng đồng (yhoccongdong.com)
 • Quá trình đào tạo:
  • Hệ thống thông tin tại Đại học Hoa Sen năm (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: IT nhóm Y học cộng đồng và Thực phẩm cộng đồng
 • Giới thiệu về bản thân: Vui tính
 • Huỳnh Trường Giang
 • Mình vì mọi người, mọi người vì mình
 • Nơi làm việc: Y học cộng đồng (yhoccongdong.com)
 • Quá trình đào tạo:
  • Hệ thống thông tin tại Đại học Hoa Sen năm (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: IT nhóm Y học cộng đồng và Thực phẩm cộng đồng
 • Giới thiệu về bản thân: Vui tính

Tháng Mười, 2015

Tháng Bảy, 2015