Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Thuận Đỗ
 • Đỗ Đức Thuận
 • “Sống để chết một lần”
 • Nơi học tập và làm việc: Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh tại Đại học kinh tế quốc dân
 • Công việc hiện tại: Nhân viên
 • Đỗ Đức Thuận
 • “Sống để chết một lần”
 • Nơi học tập và làm việc: Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh tại Đại học kinh tế quốc dân
 • Công việc hiện tại: Nhân viên

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: