Võ Gia Huy

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Võ Gia Huy
 • Võ Gia Huy
 •  “Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres – Càng hiểu biết, con người càng tự do”
 • Nơi học tập và làm việc: Đại học Nông Lâm TP. HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông Lâm TP.HCM (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Võ Gia Huy
 •  “Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres – Càng hiểu biết, con người càng tự do”
 • Nơi học tập và làm việc: Đại học Nông Lâm TP. HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông Lâm TP.HCM (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Chín, 2020

error: