Hướng dẫn thành viên Cách sử dụng Track Changes trong Microsoft Word

Cách sử dụng Track Changes trong Microsoft Word

 

Tính năng Track Changes cho phép từ một hoặc nhiều người đều có thể tham gia chỉnh sửa một tài liệu trên Microsoft Word. Những thay đổi về nội dung như thêm xóa hay ghi chú của mỗi người sẽ được ghi nhận và tất cả đều được theo dõi dễ dàng.

Xem thêm video hướng dẫn về Track Changes Microsoft Word 2007-2010

  • Video Hướng dẫn bằng Tiếng Việt
  • Video Hướng dẫn bằng Tiếng Anh


error: